+31 (0)6 54 36 09 92 info@sustenso.nl
Selecteer een pagina

de duurzame oplossing voor het mestprobleem

De agrarische markt mag zich na jaren van krimp verheugen op groeiende vraag naar zuivelproducten. Zeker nu de Europese markt op het gebied van veeteelt geliberaliseerd wordt, liggen de kansen voor de zuivelindustrie voor het oprapen.

 

Addertje onder het gras is de toename van onbewerkte mest en daarmee CO2 uitstoot. Ook de verbouw van veevoer zorgt voor verdere aantasting van het milieu. Strengere wetgeving en regulering vanuit de overheid dwingen de boer om te zoeken naar een duurzame oplossing voor dit probleem.

Sustenso heeft een proces ontwikkeld waarbij digestaat wordt verwerkt tot volwaardige meststoffen. Daarbij wordt ook nog eens CO2 verwijderd uit het biogas. Zo creëren we circulaire economie; meer opbrengst en minder, of beter gezegd géén afval. Beter voor het milieu, prettig voor de boer.

wat kan sustenso voor u betekenen

Het verwerken van digestaat

Sustenso ontwerpt en installeert  mestverwerkende en digestaatverwerkende installaties.

Lees meer…

 

Het opwaarderen van biogas

Sustenso heeft een techniek ontwikkeld die op een biologische en energievriendelijke manier CO2 uit het biogas verwijdert.

Lees meer…

Advies en ondersteuning

Naast het ontwikkelen en bouwen van nieuwe duurzame installaties kan het team van Sustenso ook assisteren bij het optimaliseren van de werking van bestaande installaties.

Lees meer…

het mestprobleem, de wet en sustenso

We hebben het mestprobleem, de regulering en de oplossing even in een overzichtelijk schema gezet.

Water afkomstig uit mest of plantaardig afval heeft strenge lozingseisen met betrekking tot contaminatie. Door microbiologische zuivering, membraanfiltratie en reversed osmose wordt het water binnen de norm gezuiverd.

Voor fosfaat in mest of in plantaardig afval geldt een beperkt uitrijvolume per hectare. Onze oplossing: de fosfaat laten neerslaan uit de vaste fractie zodat er een concentraat met minder volume overblijft.

Voor ammoniak geldt, net als bij fosfaat, een beperkt uitrijvolume per hectare. Daarnaast gelden er quota voor de uitstoot ervan. Ons proces zet de ammoniak om naar kaliumnitraat.

Voor koolstof (organisch materiaal) geldt een lozingsverbod. Sustenso maakt er methaan van en legt de overige stoffen vast in biomassa. Deze wordt weer teruggevoerd naar de vergister.

Is als sulfiet aanwezig in mest, dit is niet toegestaan. Om methaan te kunnen gebruiken als energiebron, dient het H2S te worden verwijderd. In de photo bioreactor wordt sulfide geabsorbeerd en naar sulfaat geoxideerd.

Ook voor kalium geldt een beperkt uitrijvolume. Ons proces lost dit op door opwerking van de kalium tot kaliumnitraat.


hoe het werkt

Koeien zijn efficiënte verteerders en halen bijna alle nuttige zaken uit hun voedsel. Hun mest bevat daardoor bijna alleen nog maar moeilijk af te breken reststoffen. Toch is er met bacteriën –mits goed gecontroleerd en onder de juiste omstandigheden- nog bruikbare energie uit te halen. Mest bevat verder fosfaten, stikstofverbindingen en mineralen. Door verschillende technologieën te combineren zuivert Sustenso al deze componenten uit de mest: afval wordt bruikbaar materiaal.

de processtappen

Allereerst wordt de mest vergist in de biovergister met behulp van bacteriën. Dat levert gas, vloeistof en vaste stof.

gasopwaardering

Het gas bestaat uit aardgas (methaan) en CO2, ongeveer in de verhouding 1:1. Om dit biogas te kunnen gebruiken moet het percentage CO2 naar beneden gebracht worden. Het opschonen van het gas wordt doorgaans gedaan met behulp van dure en energie-verbruikende technologieën.

Sustenso verrijkt het biogas echter met behulp van micro-organismen: deze binden de CO2 uit het gas onder invloed van zonlicht (fotosynthese) en zetten het om in biomassa, d.w.z. in organisch materiaal. Dat kan weer teruggevoerd worden naar de biovergister waardoor de snelheid en efficiëntie van het vergistingsproces verbetert. Het verrijkte biogas is een commercieel eindproduct van Sustenso.

digestaat verwerking

De biovergister produceert verder zogenaamd digestaat dat bestaat uit een vloeistofdeel, waarin stikstof in de vorm van ammonium is opgelost samen met mineralen, (o.a. kalium) en een deel vaste stof waarin praktisch alle fosfaat gebonden zit aan grotendeels onverteerbaar organisch materiaal, waar de koe ook niks mee kon.

De vloeistof en vaste stof worden gescheiden met behulp van eenvoudige mechanische filtratie en de afgescheiden vloeistof wordt chemisch ontdaan van fijne zwevende deeltjes (coagulatie). Deze vloeistof wordt naar een membraanbioreactor gebracht, waarin bacteriën de ammonium in nitraat omzetten (nitrificatie). Kalium en nitraat verlaten de reactor door het membraan en worden in de volgende processtap (omgekeerde osmose) als kaliumnitraat geconcentreerd. Kaliumnitraat is een belangrijke component van kunstmest en het schone restwater mag geloosd worden.

De fosfaat in de vaste stof is eveneens een waardevolle mestcomponent en indien opgewerkt en geconcentreerd een interessant eindproduct van de Sustenso. Afhankelijk van de vraag vanuit de markt kan Sustenso de vaste stof verder concentreren (indikken) of de organische delen verwijderen door verbranding. Wat overblijft, is een hoge concentratie fosfaatzouten.

wat brengt het op?

De unieke combinatie van Biogastechnologie en specifieke microbiologische technologie zorgt voor gescheiden opbrengst van:

N

Groen gas

Biogas is niet geschikt voor gebruik. Het bestaat namelijk nog voor 45% uit CO2. Sustenso schoont het gas door middel van de photo bio reactor zuivering. Bovendien is de vergisting van mest een langzaam en moeizaam proces dat echter versneld kan worden door toevoeging van organisch materiaal. Door de combinatie van CO2 vastlegging en biomassaproduktie als additioneel substraat voor de vergisting slaat Sustenso 2 vliegen in 1 klap.

N

Biomassa

De Photo Bio Reactor laat micro-organismen de CO2 uit het biogas vastleggen in de vorm van biomassa. Zo wordt het biogas verhoogd in methaangehalte en wordt er weer een goed substraat gemaakt om de mestvergisting te bevorderen.

N

Kaliumnitraat

Digestaat bevat veel ammoniak. Sustenso zet dit met behulp van micro-organismen om in nitraat dat daarna samen met de kalium uit afvalstroom gescheiden wordt tot een fractie die rond de 20% kaliumnitraat (“kunstmest”) bevat.

N

Fosfaatpellets

Fosfaat hecht zich aan de droge stof in het digestaat. Het is tot 35% gedroogd als het uit de installatie komt. Sustenso beheerst technologie voor verdere opwerking, droging en pelletisering. Dat vraagt weliswaar extra energie maar verlaagt opslag capaciteit en transportkosten.  De fosfaat kan vervolgens gecontroleerd (d.w.z. binnen de wettelijke normen) of ge-exporteerd worden.

N

Schoon water

Sustenso past efficiënte biologische behandeling, filtering en reversed osmose technologie toe om proceswater ofwel te recyclen ofwel te kunnen lozen. De efficiëntieslag komt voort uit de toegepaste technologieën voorafgaand aan filtratie.

sustenso neemt een enorme milieuzorg uit handen

wie zijn sustenso

Het unieke en hoogwaardige scheidingsproces is ontwikkeld door een team van ondernemers en wetenschappers met kennis van:

  • Agricultuur
  • Wetenschap
  • Markt ontwikkeling
  • Milieu technologie