+31 (0)72 303 0038 info@sustenso.nl
Selecteer een pagina

sustenso verwerkt agrarische afvalstromen

Sustenso gebruikt als invoer in de vergiste onder andere al het groene afval uit de agrarische sector (groente, fruit, tuinbouw), graanresten, bermgras en cacaodoppen

Ook meer uit uw afval halen?

De vergister

Gaswinning uit agrarisch afval middels een vergister biedt duurzame en winstgevende mogelijkheden. Sleutel tot succes is een professionele aanpak en volledig inzicht in alle stappen van het proces. De vergister produceert biogas en digestaat dat bestaat uit een vloeibare fase en een vaste fase. Sustenso waardeert zowel het biogas als het digestaat op tot nuttige en vermarktbare componenten.

Minimale afvoer

Door de circulaire benadering van Sustenso is de hoeveelheid niet-bruikbaar materiaal, en daarmee het wegtransport, minimaal.

Van biogas naar groen gas

Het biogas dat in de biovergister gevormd wordt, bevat 55-60% methaangas en 40-45% CO2. Om bruikbaar groen gas te leveren dient het CO2 gehalte drastisch verlaagd te worden. Sustenso gebruikt hiervoor bewezen zuiveringstechnieken (wassing, cryogene scheiding, membraanfiltratie, adsorptie). Het gereinigde gas levert Sustenso aan het gasnet.

Digestaat

De verwerking van het digestaat leidt tot scheiding van de nuttige componenten in geconcentreerde, kleine volumes.

Van CO2 naar waardevolle micro-organismen

De zuivering van biogas levert naast groen gas het bijproduct CO2. Deze CO2 is van waarde voor de glastuinbouw. Sustenso zet bovendien een deel ervan in als grondstof voor de productie van waardevolle microbiële biomassa. Daarvoor gebruikt Sustenso het vermogen van sommige micro-organismen, fotosynthetiserende bacteriën en algen, om met behulp van licht CO2 vast te leggen in nieuwe biomassa. Dit proces vindt plaats in een even schone als innovatieve installatie, de fotobioreactor. Afhankelijk van de omstandigheden wordt zonlicht of LED-licht gebruikt. Zo wordt CO2 aan de lucht onttrokken en wordt de CO2-footprint van het afvalverwerkingsproces sterk verlaagd. Bovendien zijn er tal van toepassingen voor de nieuwe microbiële biomassa: van vergistbaar materiaal (terug de vergister in) tot vermarktbaar supplement van veevoeder of humaan voedsel. De marktwaarde van de geproduceerde biomassa hangt af van de gebruikte bacterie- of algensoort.

Lgem technologie voor het kweken van micro-organismen

Onder gecontroleerde omstandigheden worden micro-organismen gevoed met CO2 en (zon) licht. De micro-organismen vermenigvuldigen zich en kunnen geoogst worden.

Groen gas

Na externe controle van de kwaliteit wordt het uit biogas geproduceerde groene gas aan het gasnet geleverd

Van digestaat naar bruikbare producten

Het door de vergister geproduceerde digestaat bestaat uit een vloeibaar deel dat een aantal stikstofverbindingen en minerale nutriënten (o.a. kalium) bevat. Het overige deel is vaste stof die vooral uit fosfaat (gebonden aan organisch materiaal) bestaat. De vloeistof en vaste stof worden gescheiden met behulp van eenvoudige mechanische filtratie. De afgescheiden vloeistof wordt chemisch ontdaan van fijne zwevende deeltjes door middel van coagulatie en gaat vervolgens naar een membraanbioreactor, waarin bacteriën het ongewenste ammonium in bruikbaar nitraat omzetten (nitrificatie). Kalium en nitraat worden in de volgende processtap middels omgekeerde osmose als kaliumnitraat geconcentreerd. Kaliumnitraat is een belangrijke component van kunstmest en het schone restwater mag geloosd worden.

De vaste stof die de digestaatprocessor van Sustenso als eindproduct levert, bevat als waardevolle component geconcentreerd fosfaat. Afhankelijk van de vraag vanuit de markt kan Sustenso de vaste stof verder concentreren (indikken) of de organische delen verwijderen door verbranding. Wat overblijft, is een hoge concentratie fosfaatzouten.

Om contaminatie te voorkomen moet water afkomstig uit mest of agrarisch afval voldoen aan strenge lozingseisen. Door microbiologische zuivering, membraanfiltratie en reversed osmose wordt het water binnen de norm gezuiverd.
Voor fosfaat in mest of in plantaardig afval geldt een beperkt uitrijvolume per hectare. Sustenso ontwikkelt met partner Colubris een technologie waarbij het fosfaat vrij wordt gemaakt en vervolgens neergeslagen zodat er een concentraat met minder volume overblijft.
Voor ammoniak geldt, net als voor fosfaat, een beperkt uitrijvolume per hectare. Daarnaast gelden er quota voor de uitstoot van ammoniak. Ons proces zet de ammoniak om naar kaliumnitraat.

Spirulina

De CO2 die vrijkomt bij het vergistingsproces kan worden vastgelegd in verschillende soorten micro-organismen die vervolgens gebruikt kunnen worden als extra invoer voor de vergister, als veevoedersupplement, of als humaan voedingssupplement zoals bijvoorbeeld Spirulina.

haal er meer uit

Wilt u weten of wij ook voor u meer uit uw afval kunnen halen? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

13 + 2 =