+31 (0)6 54360992 info@sustenso.nl

Sustenso face

Sustenso is voorbereid op de noodzakelijke klimaataanpassing door groen afval met minimale CO2-footprint om te zetten in groene grondstoffen zoals groen gas, groene micromassa en voedingsstoffen.

Sustenso zet duurzame missie met biogas-innovaties voort

Met het oog op Sustenso’s duurzame missie hebben we onlangs besloten onze biogasinstallatie in Alkmaar te verkopen aan energiebedrijf Engie. De verkoop is bedoeld om de installatie sneller op te kunnen schalen. Sustenso blijft samenwerken met de nieuwe eigenaar en gaat verder met andere projecten rond hergebruik van afvalstromen zoals CO2 en digestaat.

Vanwege deze verkoop kozen we op 8 april voor een exit van investeringsfonds PDENH. Samen met andere financiers leverden zij eerder de noodzakelijke investeringen voor de vergister in Alkmaar, waar biogas wordt gemaakt uit groente- en fruitafval dat niet meer toepasbaar is in andere processen. Het gas wordt in de vergister omgezet in groene energie, waarmee de installatie bijdraagt aan de energietransitie.

Strategische keuze

Onze keuze voor een exit volgt uit een combinatie van factoren. Gesprekken met Engie/een grote marktpartij en de huidige financiers leidden tot de conclusie dat het opschalen van de biogasinstallatie kansrijker is binnen een groot bedrijf. Ook biedt een grote speler meer mogelijkheden om in te spelen op de huidige bewegingen in de energiemarkt. Zo verwacht Sustenso met de verkoop van de biogasinstallatie de energietransitie te dienen.

Dankbaar voor steun

Als CEO van Sustenso ben ik dankbaar voor de steun die diverse partijen zijn bedrijf de afgelopen jaren boden. PDENH en KplusV toonden zich vanaf het begin betrokken bij Sustenso en hebben ons team goed begeleid bij het maken van business plannen en financieringsaanvragen. Ook de financiële ruggensteun van PDENH en Rabobank was onontbeerlijk om de biogasinstallatie in Alkmaar te kunnen realiseren.

Logisch moment

Jonathan Moed, Investment Manager PDENH vanuit StartGreen Capital, heeft ons laten weten onze keuze te steunen. Hij stelde: “We zijn trots dat we een bijdrage hebben geleverd aan Sustenso. De visie van PDENH is altijd geweest dat groen gas een grote rol zal gaan spelen in de energietransitie. Deze exit getuigt van de snelle beweging in de biogasmarkt. Voor PDENH is dit dan ook een logisch moment om het stokje over te dragen aan grotere partijen.”

Blijven bijdragen aan duurzaam toekomst

Graag wil ik benadrukken dat de verkoop van de biogasinstallatie aan Engie/grote marktpartij een weloverwogen keuze is waarvan zowel Sustenso als onze planeet profiteren. Als bedrijf verschaffen we ons hiermee ruimte voor een nog grotere bijdrage aan een duurzame toekomst. We blijven betrokken bij de doorontwikkeling van de installatie en gaan door met het produceren van voedingssupplementen uit CO2 en methanol uit digestaat. Alles met het oog op innovatie en een positieve impact op mens, regio en natuur.

Ik hoop u hiermee voldoende over deze belangrijke keuzes te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Vriendelijke groet,
Hans van der Weide, CEO Sustenso

van groen afval naar schone producten

Sustenso zet zich in voor de circulaire economie, voor een toekomst met minder CO2 in de lucht en minder restafval in het milieu.

De huidige inzichten noodzaken ons –met wet- en regelgeving als stok achter de deur – na te denken over nieuwe technieken waarmee we op verschillende niveaus onze productieprocessen, energiewinning en materiaaltoepassingen kunnen verbeteren. Daarbij is milieuvriendelijke, energiezuinige en circulaire verwerking van onze restproducten een vereiste.

Aangezien het in de voedingsindustrie en de agrarische sector om grote hoeveelheden afval gaat, kunnen we juist daar enorme winst boeken met een circulaire bedrijfsvoering. Sustenso stelt zich ten doel agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en vermarktbare componenten.

Sustenso gebruikt daarvoor twee bewezen processen: vergisting van het afval tot biogas en het kweken van groene (foto-synthetische) micro-organismen met de CO2 uit het biogas. Daarnaast gaat Sustenso moderne technologieën inzetten om de componenten uit het digestaat dat bij de vergisting ontstaat te scheiden. Dit leidt tot de circulaire productie van groen gas, mineralen, nutriënten, schoon water en micromassa. De micromassa heeft vele toepassingen, onder andere als voedingssupplement, kleurstoffen en energiebron. Doordat zowel de koolstof als de stikstof uit het afval biologisch vastgelegd wordt, resulteert deze aanpak van afvalverwerking in een minimale CO2– en stikstofvoetprint.
We sparen het milieu, ontzorgen de tuinders en boeren, en geven zicht op een betere wereld: zonder verspilling meer opbrengst.

Van afval naar biogas en digestaat

De productie van groen gas door vergisting van plantaardig afval wordt steeds efficiënter en daardoor winstgevender. Sustenso houdt actief de vinger aan de pols als het gaat om verbeteringen van huidige technologieën.

 

Van biogas naar groen gas

Biogas uit de vergister bestaat voornamelijk uit CO2 en methaan. Om biogas te zuiveren naar een methaangehalte dat voldoet aan de invoer-eisen van het gasnet, maakt Sustenso gebruik van de conventionele cryogene scheidingsmethode. Deze methode is duur, arbeidsintensief en en verbruikt veel energie. In Project Boekelermeer onderzoekt Sustenso de mogelijkheid om de CO2 uit het biogas te verwijderen middels de veel schonere en duurzamere Biological CO2 Capturing: vastlegging van CO2 in de vorm van micromassa.

 

Van CO2 naar groene micromassa

Sustenso koppelt een zogenaamde FotoBioReactor aan de biogasstroom uit de vergister. CO2 wordt door fotosynthetiserende micro-organismen omgezet in nieuwe micromassa waarbij zon- of LED-licht de benodigde energie levert. De zo geproduceerde micromassa is vermarktbaar (bijv Spirulina, een gewild voedingssupplement).

 

Van digestaat naar product

De biovergister produceert naast biogas vaste stof en vloeistof, het zogenaamde digestaat. Sustenso zal in de toekomst met state of the art technologieën niet alleen het biogas uit de vergister, maar ook het digestaat kunnen zuiveren, zodat alle bruikbare componenten uit groen afval van elkaar gescheiden worden en teruggevoerd worden naar de markt.

 

het team  van sustenso

Het unieke en hoogwaardige scheidingsproces van Sustenso is ontwikkeld door een team van ondernemers en wetenschappers met kennis van:

  • Agricultuur
  • Wetenschap
  • Markt ontwikkeling
  • Milieu technologie

sustenso neemt een enorme milieuzorg uit handen